Bảo vệ biểu diễn

    BẢO VỆ BIỂU DIỄN
 
     Các buổi biểu diễn ca nhạc là những sinh hoạt văn hóa tinh thần nhằm giải quyết các nhu cầu của các tầng lớp quần chúng.Bảo vệ đêm thường sử dụng các biện pháp mềm dẻo, linh hoạt nhưng phải kiên quyết trong các tình huống xử lý nhằm mang lại sự an toàn cho đêm diễn nhất là các hành vi manh động của các phần tử quá khích trong đám đông.
  
  Vì vậy, đòi hỏi chỉ huy mỗi đơn vị, mỗi cụm bảo vệ và từng nhiệm vụ được phân công phải nắm chắc phương án và chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai của đơn vị, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm biểu diễn.

Các tin khác